www.aru.ac.th
Mobile Site

Log in Please enter your Username and Password to login.

[Sign up] [Forgot your password??]

News and activity

Date Title Read
13-01-2021 ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2/2563 671
13-01-2021 ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (ทุกคณะ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 824
17-09-2020 ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 1/2563 710
07-04-2020 ขั้นตอนการยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2562 1404
12-12-2019 ประกาศปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 1613
12-12-2019 ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 (ทุกคณะ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 2200
26-09-2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 1-4) 1047
08-05-2019 ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์) 1210
08-05-2019 ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน (ภาคเรียนที่ 3/2561) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 945
08-05-2019 ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 3/2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 674
12 3 4 5 6 7 8 9

Copyright © 2015 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | Contact admin : www@webmaster.aru.ac.th
2 Online Users